Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë për një bashkëpunim të ri mes American School of Kosova dhe Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sporteve!

15 Mars 2024
SHARE

Si pjesë e këtij partneriteti, ASK do të ofrojë mundësi për punë praktike për studentët e Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sporteve, duke u ofruar atyre përvojë në një mjedis interaktiv arsimor ku edhe do të çertifikohen në përfundim të punës praktike. Në kampusin modern të ASK-së, studentët do të kenë mundësinë të punojnë me nxënës të grupmoshave të ndryshme, nga parashkollorët deri tek nxënësit e shkollës së mesme, duke kontribuar në zhvillimin e tyre profesional dhe personal.

Kjo iniciativë synon të lidh teorinë me praktikën, duke pasuruar rrugëtimet arsimore të studentëve dhe duke i përgatitur ata për karriera të suksesshme në arsim. Si American School of Kosova ashtu edhe Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sporteve janë të përkushtuar për të nxitur bashkëpunimin dhe përsosmërinë në arsim, dhe ne jemi të lumtur që do të nisim këtë rrugëtim së bashku.

(Anglisht)
We're excited to announce a new collaboration between the American School of Kosova and the Faculty of Physical Education and Sports!
As part of this partnership, ASK will be offering internship opportunities to Faculty of Physical Education and Sports students, providing them with invaluable hands-on experience in a real educational setting and they will be certified by the end of the internship. With ASK's modern campus and excellent facilities, students will have the chance to work with learners of various age groups, from preschoolers to high school seniors, contributing to their professional and personal development.

This initiative aims to bridge theory with practice, enriching students' learning journeys and preparing them for successful careers in education. Both the American School of Kosova  and the Faculty of Physical Education and Sports are committed to fostering collaboration and excellence in education, and we're excited to embark on this journey together.