Vizioni dhe Misioni i FEFS

 

Vizioni

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit është institucion i arsimit të lartë, i njohur dhe lider për profesionalizëm, integritet, mësimdhënie cilësore dhe hulumtime shkencore. Në harmonizim me nevojat e ekonomisë dhe të tregut, vendosë dhe mirëmbanë standarde të cilësisë, duke përkrahur mobilitetin dhe zhvillimin e karrierave akademike për personelin dhe studentët, duke e rritur numrin e partnerëve dhe duke iu bashkuar rrjetit të edukimit të lartë evropian.

Misioni

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit është institucion publik i arsimit të lartë në Kosovë dhe njësi akademike e Universitetit të Prishtinës e angazhuar në mësimdhënie dhe kërkime të aplikuara shkencore në lëminë e Edukimit Fizik në përgjithësi dhe Sportit në veçanti.

FEFS ka për mision ofrimin e studimeve cilësore me studentin në qenër, aftësimin, kualifikimin, përgatitjen e mësimdhënësve dhe stafit profesional duke ofruar mundësi të fitojnë njohuri, kompetenca dhe aftësi komplekse të cilat rrisin konkurrencën e tyre në tregun vendor, rajonal dhe ndërkombëtar të punës si në fushën e edukimit fizik ashtu edhe në fusha të tjera të shkencës sportive.

FEFS e përqëndron profilin e vet arsimor dhe kërkimor për nevojat e vendit, në aftësimin dhe mësimin gjatë gjithë jetës të profesionistëve në lëminë sportive, duke ofruar cilësi të Iigjëratave, ushtrimeve, mësimeve praktike të terenit, punës hulumtuese aplikative në laboratore, teksteve mësimore, projekteve hulumtuese me prioritet si dhe perspektivën afatgjate të tyre.

FEFS kultivon dhe promovon vlerat universale me qëllim që studentët të realizojnë ide inovative, projekte kreative, individ të socializuar me mendim kritik e qytetari të përgjegjëshme.