Misioni i FEFS

Sipas Statutit te Universitetit te Prishtines, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit eshte njesi akademike e Universitetit te Prishtines e angazhuar ne mesimdhenie dhe per kerkime te aplikuara shkencore ne lemine e Edukimit Fizik ne pergjithesi dhe Sportit ne veganti. Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit eshte institucion publik i arsimit te larte qe ka per mision pergatitjen dhe mbajtjen ne jete te te gjitha aktiviteteve sportive dhe edukative sportive ne territorin e Kosoves. Misioni i tij eshte aftesimi dhe pergatitja e mesimdhenesve dhe stafit profesional cie kane to bejne me Edukaten fizike sportive dhe shendetesore ne te gjitha nivelet dhe karakteret e zhvillimit te ketyre aktiviteteve. Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit e pergendron profilin e vet arsimor dhe kerkimor per nevojat e vendit, ne riaftesimin dhe per mesimin gjate gjithe jetes te profesionisteve ne lemine sportive, si dhe ofron sherbime praktike per partner& vendor e me gjere. Ka themeluar institute per kerkime shkencore e praktike nga fushat qe i mbulon, me miratim te Keshil lave Drejtuese te Fakultetit, Keshillit Drejtues te UP-se, po edhe MASHT-it.

Ne Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, eshte krijuar bindja per krijimin e sistemit modern per sigurimin e cilesise, i cili projektohet dhe implementohet sidomos ne procesin e mesimit perkatesisht mesimdhenies dhe mesimnxenies e pastaj edhe ne funksionettjera posagerisht ne menaxhim dhe resurset njerezore.

Me nje sistem transparent me parametrat dhe kriteret ne menyren e vleresimit te Iigjeratave, ushtrimeve, punes hulumtuese aplikative ne laboratore, teksteve mesimore, aftesimi i studenteve, projektet hulumtuese me prioritet si dhe perspektiven afatgjate te tyre. Rendesi te vegante, i kushtohet punes praktike gjate studimeve si dhe kembimi­mobiliteti i studenteve dhe mesimdhenesve brenda kufijve te Evropes dhe me gjere.

Reforma strategjike e procesit mesimor do te bazohet ne standardizimin e ketij procesi dhe te vete kontrollit per t'i zbatuar standardet dhe reformat. Menyra e vetme per t'u arritur niveli i cilesise ne procesin mesimor, do to zbatohet edhe kontrolli ne menyre adekuate.