Historiku i Fakultetit

Bazat e themeleve te Fakultetit te Fakultetit te Edukimit Fizik dhe Sportit

Ne mungese to kuadrit mesimor te kualifikuar, per edukaten fizike, atehere prane Shkolles Normale ne Prishtine u hap shkolla e mesme e Fizkultures. Kerkese e Iigjshme dhe profesionale e intelektualeve, e to rinjeve e to rejave te atehershem qe kuptonin rolin e padiskutueshem te ushtrimeve fizike dhe sporteve ne jeten shocierore. Me vone, prane Shkolles se Larte Pedagogjike ne Prishtine u hap Dega e edukates fizike per pergatitjen e kuadrit me kualifikim te larte per nevojat e shkollave fillore dhe te mesme per lenden e edukates fizike.

Me zhvillimin dhe avansimin e procesit mesimor u paraqit nevoja e shkollimit to kuadrit profesional me kualifikim superior nga kultura fizike dhe sportit, si nevoje imediate per kuadrin e ketij profili ne procesin mesimor.

Andaj, ne keto rrethana ishin pjekur kushtet, qe krahas hapjes se drejtimeve tjera, te gelej edhe nje Institucion specifik per pergaditjen e kudrove, pedagoge-edukator "Profesor to Kultures Fizike"

Fakulteti eshte themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Fakultetit ("Gazeta zyrtare" e KSAK nr. 28/79) me mesim ne gjuhen shqipe dhe serbokroate, te cilin e ka nxjerr Kuvendi i Kosoves ne korrik te vitit 1979, me emertimin Fakulteti i Kultures Fizike me seli ne Prishtine, si institucion i shkollimitte lane i themeluar i shkallezuar.

Fakulteti ne bazë te Ligjit mbi themelimin e Fakultetit e ka filluar punën me 1.11.1979 (viti shkollor 1979/80) me gjeneraten e pare to studenteve.

Fakulteti eshte regjistruar ne Gjykaten Ekonomike te Qarkut ne Prishtine, me aktvendimin Fi. nr. 38/80 te dates 13 shkurt 1980 si institucion i shkollimit to larte, me cilesine e personit juridik.

  • Me studime dyvjegare, studenti ka marrtitullin: Arsimtar i kulturesfizike.
  • Me studime katervjegare, studenti ka marrtitullin: Profesor i kulturesfizike.
  • Me studime pasdiplomike, studenti ka marrtitullin: Magjister i kultures fizike
  • Me studimet pasdiplomike-doktorate, kandidati ka marrtitullin: Doktor i Shkences dhe Kultures Fizike dhe Sportit

Historiku i shkurter i zhvillimit te Fakultetit

Sig u pershkru, themelet e zhvillimit to procesit edukativo-arsimor dhe ate shkencore, ne kulturen fizike dhe sport u vune ne jetesim me themelimin e Deges se edukates fizike ne Shkollen e Larte Pedagogjike ne Prishtine.

Pas disa vitesh te punes se suksesshme, te Shkolles se Larte Pedagogjike—Deges se edukates fizike dhe shendetesore, u paraqit nevoja e themelimit te Fakultetit per pergatitjen e kuadrit mesimor me kualifikim superior.

Ate kohe, ky institucioni ka pasur ne gjirin e tij eksperte te afte, qe me zell, gadishmeri dhe profesionalizem, kane vu bazat dhe kane ngritur nivelin e veprimtarise mesimore e shkencore: Bardhyl Zajmi, Rada Zajmi, Arsim Fehmiu,Mirosllav Mekiq, Neshet Koshi, Faik citaku, Masar Nixha, Enver Gjinolli, Behlul Brestovci, Mustafe Aliu, Sadik Krasniqi etj.

Fakulteti i Kultures Fizike, ne vitin akademik 1979/80, ne gjeneraten e pare ka regjistruar 75 studente ne gjuhen shqipe dhe 25 student ne gjuhen serbokroate.

Ne fillim te punes te viteve 1979, Fakulteti i Kultures Fizike ne procesin edukativo- arsimor ka pasur te angazhuar 10 mesimdhenes dhe bashkepunetore (asistent), kurse lend& e tjera One mbuluar me bashkepunetore to jashtem.

Fakulteti si institucion i shkollimit te larte i bazuar ne punen profesionale dhe shkencore ka pas si prioritet pergatitjen e kuadrove te nevojshme te ketij profili per procesin edukativo-arsimor ne Kosove. Kuadri i cili i ka arritur njohurit profesionale dhe shkencore ne kete institucioni te larte arsimor dhe shkencor, dijen dhe profesionalizmin e tyre me sukses e ka bartur tek gjeneratat e reja, para se gjithash, ne edukimin fizikdhe ne masivizimin e sportit te Kosoves.

Historiku i Fakultetit tone, ka pasur fatin e njejte me historikun e shkollave dhe te popullit tone ne pergjithesi. Edhe ne dekaden e sundimit me te eger 10 vjegar serb 1990-1999, sikur i gjithe sistemi shkollor shqiptare no Kosove, edhe institucioni yne perjetoi dhune fizike dhe materiale, me veprime diskriminuese e gjenocidiale.