Historiku i Fakultetit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit me shkurtesën (FEFS) në Prishtinë ka filluar së funksionuari në vitin akademik 1979/1980 si një institucion publik i Arsimit të Lartë nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës i fokusuar kryesisht në edukimin e arsimtarëve / mësimdhënësve të edukimit fizik si dhe edukimin e mirëfilltë te të rinjve të Kosovës në fusha të ndryshme të edukimit fizik dhe sportit.

Vlen të përmendet që FEFS ka qenë prijës i shumë proceseve të mëdha në edukim fizik dhe sport për Kosovën,  pavarësisht sfidave me të cilat u ballafaqua gjatë kohës së funksionimit të tij.